Girls Hockey vs Eaglesvale

Saturday, 27 July, 2019

1st Team

Hillcrest                       1

Eaglesvale                   1

U16

Hillcrest                       6

Eaglesvale                    0

U15

Hillcrest                       0

Eaglesvale                   0

U14

Hillcrest                       2

Eaglesvale                   1